Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Dzień Mediacji - Aktualności - KPP Żagań

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w tym roku 17 października. Tydzień mediacji rozpoczyna się już 14, a potrwa do 18 października, w związku z powyższym w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu w dniu 17 października w godzinach od 12 do 15 pełniony będzie dyżur podczas , którego będzie można uzyskać fachową pomoc.

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Korzyści z mediacji

•           Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

•           Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.

•           Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.

•           Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

 Jak sprawa trafia do mediacji?

•           Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.

•           W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

•           Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

 Kto decyduje o wyborze mediatora?

•           Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności
stałych mediatorów).

 Jak długo może trwać mediacja?

•           Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

 Jak przebiega mediacja?

•           Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.

•           Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.

•           Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

•           Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

•           Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

 

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

•           Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.

•           W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.

•           Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

•           Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

•           Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.

•           W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 

Ile kosztuje mediacja?

•           Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

•           Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

•           W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

•           Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

•           Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

•           W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Więcej na temat mediacji znajdą Państwo na stronach :

- http://mediacja.gov.pl/

 

Od poniedziałku do piątku (14 – 18 października 2019 r.) w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji na terenie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, a także Sądów Rejonowych okręgu zielonogórskiego odbędą się wydarzenia poświęcone tematyce mediacji, które mają na celu propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów.

Lista wydarzeń w załączniku:

http://zary.lubuska.policja.gov.pl/download/167/159111/2182ListawydarzenzwiazanychzobchodamiTygodniaMediacjiwSOwZielonejGorze16092019r.pdf

http://zary.lubuska.policja.gov.pl/download/167/159112/ulotkainformacyjna-miedzynarodowydzienmediacji.pdf

http://zary.lubuska.policja.gov.pl/download/167/159113/plakatmdm2019.pdf

 

 

Źródło: mediacja.gov.pl