Oferty pracy dla pracowników cywilnych - KPP Żagań

Oferty pracy dla pracowników cywilnych

Oferty pracy dla pracowników cywilnych

Data publikacji 31.10.2014

• Ogłoszenie nr: 172986
• Data ukazania się ogłoszenia: 10 września 2015 r.
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
• Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
• referent w Wydziale Ruchu Drogowego
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
UL. NOWOGRÓDZKA 1
68-100 ŻAGAŃ
Miejsce wykonywania pracy: Żagań
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• organizowanie i planowanie pracy kancelaryjno-biurowej sekretariatu oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów Wydziału Ruchu Drogowego,
• dokonywanie sprawdzeń i wprowadzanie danych do informatycznych systemów policyjnych oraz ich ewidencja,
• udzielanie informacji osobom fizycznym oraz wydawanie zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
• udzielanie wymaganych informacji dla firm ubezpieczeniowych dot. kolizji drogowych,
• sporządzanie zaświadczeń dotyczących zdarzeń drogowych,
• prowadzenie archiwizacji dokumentów Wydziału Ruchu Drogowego.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w podstawowym systemie czasu pracy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Biegła obsługa komputera. Kontakt z ludźmi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca biurowa na parterze w budynku czterokondygnacyjnym,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań, tj. komputer, drukarka, telefon, itp.,
- w budynku znajduje się winda,
- oświetlenie naturalne i sztuczne.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: średnie
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
• pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w danym obszarze lub w pracy biurowej,
o umiejętności: stosowanie przepisów w praktyce, przewidywania, obsługi urządzeń biurowych,
o komunikatywność,
o praca w zespole, dyskrecja,
wymagania dodatkowe
• wykształcenie: wyższe administracyjne,
• przeszkolenie: z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej,
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• spostrzegawczość,
• wiedza z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym,
• doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy,
• rodzaj doświadczenia: 1 rok pracy w sekretariacie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
• kopie świadectw pracy.
Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
Termin składania dokumentów: 21-09-2015
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
NOWOGRÓDZKA 1
68-100 ŻAGAŃ
Inne informacje:
Wynagrodzenie zasadnicze: 1750,17 złotych brutto - łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "referent WRD". Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata/kandydatki. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi i zostaną komisyjnie zniszczone.
________________________________________